Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Natuurontwikkeling


Natuurontwikkeling in Nederland is in veel projecten en initiatieven terug te vinden. Bij een groot aantal ontwikkelingen is een natuurlijke inrichting of duurzaam gebruik een uitgangspunt bij het ontwerp. Ook vanuit de Rijksoverheid is beleid opgesteld inzake het Natuurnetwerk Nederland. Het natuurnetwerk is een netwerk van bestaande en nog in de toekomst te ontwikkelen natuurgebieden. Het doel van het netwerk is natuurgebieden en omliggende gebieden beter met elkaar te verbinden waardoor diersoorten zich makkelijker over natuurgebieden kunnen verspreiden.

Smit Groenadvies is voor diverse opdrachtgever betrokken bij meerdere projecten.

Inrichting natuurgebied Catrijpermoor fase 2 in de gemeente Bergen.

Door ecologisch adviesbureau Ten Haaf & Bakker is een ontwerp opgesteld voor een meer geleidelijke overgang van duin naar polder die aantrekkelijk is voor flora en fauna. De werkzaamheden bestaan uit het instellen van een natuurlijker en plaatselijk hoger waterpeil; het verbeteren van duinrellen, het aanleggen van natuur vriendelijke oevers, het afplaggen van terreinen en het uitgraven van de Groetermoor.

 

Uitvoeringsplan ecologische verbindingen.

Opstellen uitvoeringsplan ecologische verbindingen in de gemeente Oegstgeest.

Het uitvoeringsplan is een uitwerking van de ambitie van Oegstgeest om de ecologische verbindingen in de gemeente in kaart te brengen en deze waar mogelijk te versterken en/of uit te breiden. Voorafgaand aan het opstellen van het rapport is de gemeente Oegstgeest, door ons, geïnventariseerd op aanwezige natuurwaarden, groengebieden en (mogelijke) verbindingen tussen de gebieden. De inventarisatie is verwerkt in een kansenkaarten met hierop ook de aanwezige knelpunten. Aan de hand van deze gegevens is het rapport opgesteld.

Doelstelling:

De ecologische structuur in de gemeente Oegstgeest bestaat uit kerngebieden en verbindingszones. De verbindingszones zijn voornamelijk lijnvormige elementen als watergangen, kanalen, bomenlanen, lijnvormige beplantingen en wegbermen. Tevens kunnen verbindingen bestaan uit kleinere groengebieden (stapstenen) die op een bepaalde afstand van elkaar liggen. De verbindingszones hebben 3 functies vanuit de ecologie:

  1. Verbindingsfunctie: het verbinden van de groengebieden met elkaar en met het buitengebied. Hierdoor kunnen flora en fauna zich door de verbindingen verplaatsen en zich op andere locaties vestigen;
  2. Belevingsfunctie: natuurbeleving in de bebouwde omgeving;
  3. Leefgebied functie: in sommige verbindingen kunnen flora en fauna zich vestigen en het gebruiken als leefgebied.

Beoordeling geschiktheid natuurvriendelijke oevers

Advisering geschiktheid oevers voor inrichting natuurvriendelijke oevers in de gemeente Schagen

In opdracht van de gemeente Schagen is er een inventarisatie en conditiemeting uitgevoerd van alle 'harde' oeverconstructies in de gemeente Schagen. Hierbij is ook beoordeeld of de mogelijkheid (ruimtelijk) aanwezig is om tot omvorming naar natuurvriendelijke oevers (zgn. nvo's) over te gaan. Echter of een nvo haalbaar is, is afhankelijk van meerdere factoren dan alleen de beschikbare ruimte. Zelfs met zeer beperkte ruimte kan het wenselijk zijn om een nvo te creëren als verbinding voor en tussen waardevolle gebieden. Aspecten waar rekening mee gehouden moet worden zijn onder andere:

Aan de hand van natuurtechnische aspecten zijn de oevers beoordeeld en is een advies gegeven over de geschiktheid voor de aanleg van een nvo. Het doel van het onderzoek was het benoemen van de locaties met “high-potential”. Op deze locaties in de gemeente Schagen kan de aanleg van een nvo een substantiële bijdrage leveren op het gebied van ecologie en/of beeldkwaliteit.

Natuurwaardenkaart

Natuurwaardenkaart gemeente Schagen

De gemeente draagt op tal van momenten zorg voor de natuur op haar grondgebied. De Flora- en faunawet en natuurbeschermingswet stellen allerlei eisen. Het is van belang goed in beeld te houden welke implicaties de aanwezige natuur heeft voor bestemmingsplannen, bij bestendig beheer en ruimtelijke ontwikkelingen. De gemeente is daarbij verantwoordelijk voor het vaststellen en ontwikkelen van beleid, waaronder voor het beschermen en uitbouwen van een ecologische structuur.

De gemeente Schagen heeft aan Smit Groenadvies gevraagd om een natuurwaardenkaart voor de hele gemeente Schagen op te stellen. De Natuurwaardenkaart van de gemeente Schagen is een onderlegger met relevante gegevens over de natuur in de gemeente Schagen. Deze gelaagde natuurwaardenkaart is een krachtig instrument om gegevens beschikbaar te stellen op het moment dat dat nodig is.

Natuurwaardenkaart Park van Luna te Heerhugowaard

Voor Recreatie NH is als pilot een natuurwaardenkaart opgesteld voor Park van Luna te Heerhugowaard. De pilot is de basis om te kijken wat de beste manier is om de natuurwaarden van de recreatiegebieden in kaart te brengen. Aan de hand van de pilot zijn diverse acties uitgezet, waaronder de aanschaf van een beheerprogramma door Recreatie NH op basis van GIS. Doel is om in de toekomst alle gebieden in kaart te brengen met betrekking tot natuurwaarden. Dit om beheer en ontwikkelingen beter af te stemmen op de aanwezige natuurwaarden.

 

Revitalising the Noordduinen

Dit betreft een groot Life-project in de duinen tussen Den Helder en Callantsoog.

Landschap Noord-Holland voert een groot aantal werkzaamheden uit in de Noordduinen. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het opruimen en herinrichten van oude schietbanen, meer ruimte geven aan de natuur en recreatie. Smit Groenadvies werd ingehuurd door een ander adviesbureau om de kennis en expertise in te brengen voor de engineering en het houden van toezicht op verschillende projecten. De projecten waaraan Smit Groenadvies een bijdrage heeft geleverd zijn:

De Catrijpermoor

De Catrijpermoor ligt in het overgangsgebied van duin naar polder, ook wel 'duinzoom' genoemd. Het gebied is circa 46 ha groot en biedt grote kansen voor natuurontwikkeling. Vanuit het duingebied komt helder en schoon kwelwater aan de oppervlakte, dat via duinrellen afstroomt naar het achterland. Kenmerkend is ook de afwisseling van bodemsoorten als zand, klei en veen. Tot voor kort werd het gebied agrarisch gebruikt, met name voor veeteelt.

Het ontwerp is door Smit Groenadvies uitgewerkt in een RAW-bestek en vervolgens aanbesteed. De uitvoeringsbegeleiding van de werkzaamheden is verricht door ons in samenwerking met ecologisch bureau ten Haaf & Bakker.