Home Wie zijn wij Openbare ruimte Natuur Sportterreinen Tuin- en Landschapsinrichting Engineering Toezicht en Directievoering Cultuurtechniek GIS 3D tekenwerk en visualisatie Detachering Kwaliteitsborging
SMIT GROENADVIES IS EEN VEELZIJDIG INGENIEURS- EN ADVIESBUREAU
Home

Natuurwetgeving
 

Plant-, diersoorten en natuurgebieden worden door de wet beschermd. Dit gebeurt via regels, vergunningen en subsidies. Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuwe natuurwet, de Wet Natuurbescherming. Deze wet omvat de daarvoor geldende natuurwetten, te weten de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.

 

De Wet Natuurbescherming is in het leven geroepen voor de bescherming van biodiversiteit in Nederland, decentralisatie van verantwoordelijkheid van het rijk naar de provincies en een vereenvoudiging van regels.
 

Smit Groenadvies is actief op het gebied van de natuurwetgeving voor een groot aantal opdrachtgever

Quick scan flora- en fauna

Vanuit de Wet natuurbescherming is bij bestendig beheer of bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde flora en fauna binnen het plangebied. Het doel van de Wet Natuurbescherming is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Door voorafgaand aan werkzaamheden de mogelijk aanwezige natuurwaarden te onderzoeken, kan schade aan beschermde soorten worden voorkomen of beperkt. Indien schade niet te voorkomen is, is een ontheffing op de Wet Natuurbescherming noodzakelijk.

 

Het doel van de quick scan is het opsporen van eventuele strijdigheden van de voorgenomen werkzaamheden met de Wet Natuurbescherming. Wij onderzoeken en geven adviezen om de zorgplicht voor dieren en planten in te vullen.

 

Om bovenstaand doel te bereiken, wordt de volgende werkwijze toegepast:

 

Aanvullend ecologisch onderzoek

Het komt voor dat de conclusie van de quick scan is, dat binnen het plangebied (mogelijk) beschermde dier- of plantsoorten voorkomen. In dat geval is het advies om aanvullend onderzoek uit te voeren. Aanvullend onderzoek is bedoeld om vast te stellen of de beschermde soorten inderdaad in het plangebied voorkomen. Een aanvullend onderzoek is specialistisch werk, waarbij uitgebreide kennis nodig is van de beschermde soorten en hun habitat. Voor verschillende soorten gelden diverse inventarisatie- en onderzoeksprotocollen voor het onderzoek. Smit Groenadvies heeft de kennis om aanvullend onderzoek uit te voeren, voor alle voorkomende plant- en diersoorten.

Ontheffingsaanvraag Wet Natuurbescherming

 

Als er bij het aanvullend onderzoek beschermde soorten worden aangetroffen moet er om geplande werkzaamheden uit te mogen voeren een ontheffing op de Wet Natuurbescherming worden aangevraagd. Deze ontheffing wordt alleen verleend als er maatregelen worden getroffen om overtredingen te voorkomen en de activiteiten/ werkzaamheden dienen een belang dat in de wet is opgenomen zoals volksgezondheid, veiligheid, natuurbescherming, onderzoek en onderwijs en een dwingende reden van openbaar belang. Om de ontheffingsaanvraag bij het bevoegd gezag in te dienen moet er een activiteitenplan worden opgesteld met een mitigatie- en compensatieplan om de invloed van de werkzaamheden op de aangetroffen soorten te voorkomen of te verzachten. De werkzaamheden moeten vervolgens met een ecologisch werkprotocol worden uitgevoerd. Het toezicht op de werkzaamheden wordt uitgevoerd door een ecologische deskundige.

 

Smit Groenadvies kan voor u het traject van ontheffingsaanvraag, inclusief het schrijven van een activiteitenplan en het ecologisch werkprotocol uitvoeren. Als er bij de geplande werkzaamheden toezicht uitgevoerd moet worden door een ecologische deskundige staan wij voor u klaar.

 

 

H

Opstellen gedragscode bestendig beheer en/of ruimtelijke ontwikkeling

Smit Groenadvies heeft diverse gedragscodes opgesteld en geeft ook advies met betrekking tot gebruik van gedragscodes. Tevens geven wij cursussen inzake de nieuwe natuurwetgeving en gebruik van gedragscodes.

 

Het doel van een gedragscode is: