Smit Ecologie

Bij ecologie houden wij ons dagelijks bezig met allerlei verschillende ecologische vraagstukken. Wij begeleiden opdrachtgevers van het begin van de aanvraag tot aan de uitvoer van de werkzaamheden. Onze vraagstukken variëren van natuurbeheerplannen tot aan complexe ontheffingsaanvragen voor beschermde soorten. Daarnaast spelen wij in op de meest recente ontwikkelingen en trends in ons vakgebied zoals het bestrijden van exoten als de Amerikaanse rivierkreeft.
Illustratie en logo Smit Ecologie

Onze diensten

Bij ecologie staat het behoud en de ontwikkeling van de flora en fauna in Nederland centraal. Samen met onze opdrachtgevers proberen wij op de meest praktische manier invulling te geven aan complexe vraagstukken over de natuur. Wij zetten onze brede kennis en ervaring in om projecten zo spoedig en soepel mogelijk te laten verlopen. Ons doel is dan ook om de opdrachtgever van begin tot eind volledig te ontzorgen bij projecten waarin de Wet natuurbescherming een rol speelt. Wij adviseren, kijken en denken maar al te graag mee in wat nodig is om een project tot realisatie te brengen, rekening houdend met de Wet natuurbescherming.

Quickscan Flora & Fauna

Bij projecten waar op voorhand een negatief effect op beschermde flora en faunasoorten en beschermde natuurgebieden niet uitgesloten kan worden voeren wij altijd een verkennend onderzoek uit. Dit onderzoek noemen we de quickscan flora en fauna. Deze bestaat uit een bureaustudie en een veldbezoek op de projectlocatie. Tijdens de quickscan worden potentiële strijdigheden tussen de werkzaamheden en de natuurwetgeving in kaart gebracht. Werkzaamheden kunnen zowel een direct- als een indirect effect hebben op beschermde natuurwaarden. Op basis van deze resultaten wordt een rapport opgesteld met daarin een advies naar de opdrachtgever over eventueel te nemen vervolgstappen.

Samen naar een groenere wereld

Aanvullend soortenonderzoek

Wanneer bepaalde soortgroepen verwacht worden in of nabij een projectlocatie en aan de hand van de werkzaamheden een negatief effect niet uit te sluiten is, is een aanvullende inventarisatie nodig. Hierbij wordt gedurende het actieve seizoen van de potentieel aanwezige soortgroepen onderzoek gedaan naar het voorkomen hiervan. We kijken naar de vaste rust-, nest- en verblijfplaatsen maar ook naar essentieel leefgebied van soorten. Aan de hand van de resultaten van deze onderzoeken kan bepaald worden of voor de werkzaamheden een ontheffing op de Wet natuurbescherming nodig is. Onze onderzoeken voeren wij uit met de meest innovatieve manieren om het werk zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk te maken.

Ontheffing Wet Natuurbescherming

Als op een projectlocatie beschermde soorten aangetroffen worden en negatieve effecten niet voorkomen kunnen worden, mogen werkzaamheden niet zonder een ontheffing op de Wet natuurbescherming uitgevoerd worden. Voor het verkrijgen van een ontheffing wordt een plan opgesteld waarin de mitigerende- en compenserende maatregelen beschreven worden. Ieder project is maatwerk omdat je met andere soorten, locaties, en werkzaamheden te maken hebt. Wij zijn voornamelijk gespecialiseerd in werkzaamheden die te maken hebben met faunasoorten die in gebouwen leven. Onze kracht ligt in het praktisch meedenken met initiatiefnemers om zo de processen te versnellen.

Ecologische begeleiding

Voor projecten waarbij maatregelen genomen zijn om flora en fauna te beschermen is vaak toezicht van een ecoloog nodig. De ecoloog beoordeeld of de genomen maatregelen voldoende zijn en of afspraken die vastgelegd zijn in een ecologisch werkprotocol nageleefd worden. Deze projecten variëren van het aanleggen van natuurgebieden tot het vervangen van daken en alles daartussen. Onze ecologen zijn praktisch ingesteld en kunnen goed aanvoelen waar de knelpunten liggen voor de aannemers.
Vragen of advies? Wij denken graag met je mee!
Neem contact op met Willem Koning, manager Ecologie.

Gerelateerde projecten

Renovatie Nationaal Holocaust Museum

Illustratie van de afdeling Smit Groenadvies

Renovatie atletiekbaan Schagen

Klimaatbestendig hockeyveld Schagen

Museum Hoorn vogelhuisjes

Westfries museum Hoorn

Natuurcompensatieplan Texel

Compensatie beschermde natuur fietspaden Texel